İnşaat Haritacılığının Proje Yapım Maliyetine Katkıları

İnşaat Sektöründe özellikle projenin uygulama aşamasında mühendis ve yönetici kadro olarak bizler için en çok dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi hatta en önemlisi projenin yapım maliyetidir. Proje yapım maliyeti gerek sektörde hizmet veren firmaların gerekse sektöre yapılacak yatırımların sürekliliği noktasında bizler için önemli bir gösterge niteliğindedir. Projelerinizde ister kendi ekipleriniz isterse alt yüklenici firmalar tarafından yapılan her türlü imalatın öncelikle kalite ve doğruluğunun buna bağlı olarak yapım maliyetinin sorgulanması işveren firmanın en doğal hakkıdır.

Bir inşaat projesinde kazık işlerinden başlayarak hafriyat işlerine, temel betonundan kolon, kiriş, döşeme betonuna, ince işlerde şap betonundan alçıpan uygulamasına, briket duvarından sıvasına, dış cephe ve uzay çatı uygulamalarına, altyapı işleri, çevre düzenleme ve peyzaj işleri gibi aklınıza gelebilecek hemen her türlü imalatta az veya çok inşaat haritacılığına ihtiyaç duyulduğu malumunuzdur.

Sizlerin de çok iyi bildiği ve içinde olduğumuz inşaat sektöründe İnşaat Haritacılığından beklenti bir temelin kazı kotunu takip etmek, temeldeki kolonların 4 köşesine aks vermek veya bir döşemeye kot vermek gibi rutin işleri kapsamaktadır. Halbuki günümüzde Lazer Total Staion, 3D Lazer Scanner  gibi ölçme ekipmanları ve teknolojinin verdiği diğer imkanlar sayesinde İnşaat Haritacılığı olarak çok daha fazlası yapılabilir ve projelerin yapım maliyetlerine olumlu katkılar sağlanabilir.

İnşaat projelerinde yapım maliyetinin büyük bir kısmını oluşturan kaba ve ince işlerden yola çıkarak bir örnek vermek ve konuya biraz daha açıklık getirmek isterim. Şöyle ki;

Kaba işlerde yapılan kontrol ölçmelerimiz esnasında bir döşemenin altının ve üstünün beton öncesi ve sonrası kot kontrolleri yapılmaktadır. Bu bize iki yüzeyi karşılaştırarak her döşemede dökülen beton miktarını hesaplama kolaylığı sağlamaktadır. Tabii ki döşemedeki demir donatı için bir katsayı veya hacim öngörülmesi ve bunun hesaplanan beton hacminden minha edilmesi gerekir. Bu bilgi size dökülen beton için beton santralinden gelen irsaliye bilgileri ile tarafımızdan hesaplanacak beton miktarını mukayese etme şansı vererek olası beton zayiatlarını sorgulama imkânı sağlayacaktır.

Buna benzer bir örneği ince işlerdeki şap imalatları veya briket duvar ve sıva içinde vermek mümkündür. Bu da her döşeme için alınan şap kotlarının o döşemedeki beton kotları ile karşılaştırılarak ortalama şap kalınlığının bulunması şeklinde olacaktır. Aynı şekilde briket duvar yüzeylerinin kot rölevesi ile sıva imalatı sonrasında alınacak kot rölevesinin karşılaştırılması ile duvarlardaki ortalama sıva kalınlığı da hesaplanabilir.

Örneğin bir döşemede olması gereken şap kalınlığı 8 cm iken yapılan ölçme ve hesaplamalar sonunda o döşeme için bulunan ortalama şap kalınlığının 9,2 cm olması durumunda yapılan yanlış imalatın ve bunun maliyetinin aylık hakediş döneminde veya kesin hesap döneminde alt yüklenici firmalardan sorgulanması ve bu sayede ilave maliyetlerin önüne geçilmesi mümkün olabilecektir.

Yukarıda bahsi geçen bilgiler projenin yapım maliyetine olumlu yönde katkı sağlayacağı gibi statik olarak binaya gelebilecek ilave yükleri de minimize etmemize imkân sağlayacaktır.

İşte bu noktada şirket olarak amaç ve hedefimiz inşaat piyasasındaki bu rutin olguyu değiştirmek, İnşaat Haritacılığı olarak adlandırabileceğimiz alanda gerek tecrübeli personelimiz gerek yapılan her imalatı kontrol edebilecek özellikte olan ölçme ekipman donanımımız gerekse ofis yazılım desteği ile hizmet vermekte olduğumuz her projeye ekonomik çözümler üreterek  Mühendislik ve Danışmanlık alanında da hizmet vermektir.

Saygılarımla,
Hakan Oral DAL